วันพระ

ปฏิทินวันพระ ปี 2562 / 2019

ทางราชการประกาศวันพระประจำปี 2562/2019 ดังนี้

 

ปฏิทินวันพระ ปี 2562 / 2019

 

5 มค แรม 14 ค่ำเดือน 1
13 มค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 2
20 มค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 2
28 มค แรม 8 ค่ำเดือน 2
4 กพ แรม 15 ค่ำเดือน 2
12 กพ ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3
19 กพ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
27 กพ แรม 8 ค่ำเดือน 3
5 มีค แรม 14 ค่ำเดือน 3
13 มีค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 4
20 มีค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4

28 มีค แรม 8 ค่ำเดือน 4
4 เมย แรม 15 ค่ำเดือน 4
12 เมย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 5
19 เมย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 5
27 เมย แรม 8 ค่ำเดือน 5
3 พค แรม 14 ค่ำเดือน 5
11 พค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6
18 พค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
26 พค แรม 8 ค่ำเดือน 6
2 มิย แรม 15 ค่ำเดือน 6
10 มิย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 7
17 มิย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 7
25 มิย แรม 8 ค่ำเดือน 7
1 กค แรม 14 ค่ำเดือน 7
9 กค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8

16 กค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
24 กค แรม 8 ค่ำเดือน 8
31 กค แรม 15 ค่ำเดือน 8
8 สค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 9
15 สค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 9
23 สค แรม 8 ค่ำเดือน 9

29 สค แรม 14 ค่ำเดือน 9
6 กย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 10
13 กย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10
21 กย แรม 8 ค่ำเดือน 10
28 กย แรม 15 ค่ำเดือน 10
6 ตค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 11
13 ตค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11
21 ตค แรม 8 ค่ำเดือน 11
27 ตค แรม 14 ค่ำเดือน 11
4 พย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12
11 พย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
19 พย แรม 8 ค่ำเดือน 12
26 พย แรม 15 ค่ำเดือน 12
4 ธค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 1
11 ธค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 1
19 ธค แรม 8 ค่ำเดือน 1

25 ธค แรม 14 ค่ำเดือน 1